Предмет и правила

1. Buketite.net, собственост на ”КАЛАТЕЯ 77” ЕООД, е специализиран интернет магазин за продажба на цветя по индивидуална поръчка на клиента.
1.1. Поръчката е достоверна само след потвърждаване от клиента.
1.2. Всички посетители в сайта са потребители, независимо от целта на посещението.
1.3. Обект на продажба са всички стоки, заявени за закупуване от клиента.
1.4. Всички продукти в сайта са дефинирани и класифицирани в отделни групи според тяхното приложение и действие.
1.5. Заявената поръчка за закупуване се приема като изключително съгласие на клиента относно качеството и вида на стоката.
1.6. Всички предоставени данни са защитени по смисъла на закона, те ще бъдат използвани единствено за бърза обработка на вашата поръчка и навременна доставка.
Цени и условия на плащане
3.1. Цените, предоставени в сайта, са в лева и индивидуални за всеки продукт.
3.2. Цените са с начислен ДДС.
3.3. Цените в сайта са без включена доставка.
3.5. ”КАЛАТЕЯ 77” ЕООД си запазва правото на промяна на цените при получаване на нови ценови листи, без да дължи предварително уведомление на своите потребители, както и да коригира описанията на стоките и визията в сайта.

Рекламация
Всеки клиент, получил доставена стока от ”КАЛАТЕЯ 77” ЕООД, може да върне продукта при следните условия:
4.1. Установено е несъответствие между поръчаната и доставената стока.
4.2. Установено, че стоката не е повредена от клиента и е в състоянието, в което е била доставена, без да бъде разопакована или използвана.

Права и задължения на потребителя
5.1. Потребителят има право да разглежда сайта, да прави индивидуални поръчки за закупуване на стоки от интернет магазина и да получава поръчания продукт по описаните условия и ред.
5.2. Потребителят има право да получава информация за състоянието на своята поръчка.
5.3. Потребителят има право на доставка на заявената поръчка, като заплати продажната цена, обявена в сайта и цената на доставка.
5.4. Потребителя заплаща цената на доставка по определения начин в чл. 3.1. и 3.6.
5.5. Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин да използват съдържание на сайта без изрично писмено разрешение на ”КАЛАТЕЯ 77” ЕООД.
5.6. Всеки потребител на сайта се задължава да не нарушава и да зачита правата на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република България, да спазва интернет етикет при ползване и посещаване на сайта и предоставените услуги от ”КАЛАТЕЯ 77” ЕООД.
5.7. Потребителите на сайта нямат право да нарушават чужди имуществени и неимуществени, пряко или косвено, абсолютни или относителни права и интереси като право на собственост.
5.8. Да уведомява ”КАЛАТЕЯ 77” ЕООД и съответните власти за всякакви възникнали и констатирани нарушения при използването и предоставянето на услугите в този сайт.
Права и задължения на ”КАЛАТЕЯ 77” ЕООД
6.1. ”КАЛАТЕЯ 77” ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните стоки.
6.2. ”КАЛАТЕЯ 77” ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/ разположени на сайта или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на ”КАЛАТЕЯ 77” ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.
6.3. ”КАЛАТЕЯ 77” ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ”КАЛАТЕЯ 77” ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.
6.4. ”КАЛАТЕЯ 77” ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипервръзки към други Интернет страници и ресурси.
6.5. Потребителят е длъжен да обезщети ”КАЛАТЕЯ 77” ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и / или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипервръзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра на ”КАЛАТЕЯ 77” ЕООД, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ”КАЛАТЕЯ 77” ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
6.6. ”КАЛАТЕЯ 77” ЕООД има право да събира и използва информация относно своите Потребители за целите на общите условия.
6.8. ”КАЛАТЕЯ 77” ЕООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
Други условия
7.1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ”КАЛАТЕЯ 77” ЕООД, като същият не се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения за запознаване с тях.
7.2. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то ”КАЛАТЕЯ 77” ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

English »