ОБЩИ УСЛОВИЯ

на онлайн магазин buketite.net

Моля, прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в уеб сайта www.buketite.net. Ако използвате уеб сайта  www.buketite.net се счита, че приемате и сте съгласни с тези Oбщи условия.
Този документ съдържа Общите условия, според които Калатея 77 ЕООД предоставя услуги на клиентите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет www.buketite.net.

  1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между   Калатея 77 ЕООД, с ЕИК 203008118 , с адрес на регистрация област София (столица), община Столична, с. Чепинци 1554, ул. Детелина No 4, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на платформата за електронна търговия www.buketite.net, наричана по-долу „buketite.net”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: Калатея 77 ЕООД

Седалище и адрес на управление: България, с. Чепинци 1554, ул. Детелина No 4

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, Гр. София, бул. „А. Стамболийски“, №20

Данни за кореспонденция: България, Гр. София, бул. „А. Стамболийски“, №20, електронна поща : buketite@gmail.com , телефон +359 887 550 088

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Buketite.net e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет http://www.buketite.net, чрез която ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА в платформата стоки, включително следното:

Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ могат да преглеждат стоките при доставка, техните характеристики, цени и условия за доставка;

Да сключват с ДОСТАВЧИКА договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани чрез платформата buketite.net;

Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата buketite.net .

Да получават информация за нови стоки, предлагани от ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net;

Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА чрез платформата buketite.net, чрез интерфейса на страницата на buketite.net, достъпна в Интернет;

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата buketite.net в Интернет;

Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ в платформата buketite.net организира доставянето на стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват с ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://www.buketite.net. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ в платформата buketite.net се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата buketite.net.

(3) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА на платформата buketite.net възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата buketite.net и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата buketite.net.

Чл. 6. (1) ПOЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ в платформата buketite.net се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА BUKETITE.NET

Чл. 7. (1) За да използва buketite.net за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутонa “Регистрация” , ПОЛЗВАТЕЛЯ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

 

(4) Доставчикът потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес. Създава се акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО -ПРОДАЖБА

Чл. 8. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата buketite.net стоки.

Чл. 9. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата buketite.net по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в платформата buketite.net и предоставяне на необходимите данни, ако ПОЛЗВАТЕЛЯ няма до този момент регистрация в платформата buketite.net.

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата buketite.net чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите от ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(4) Избор на стоки от списъка на стоки за покупка на ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(7) Потвърждение на поръчката;

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

(4) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да се откаже от получена доставка на стоки от ДОСТАВЧИКА в рамките на 1 час от момента на извършване на доставката до ПОЛЗВАТЕЛЯ. Независимо от това, ПОЛЗВАТЕЛЯТ е задължен да съхранява получените стоки съобразно изискванията за съхранение, посочени на опаковката им до момента на връчването им на посочено от ДОСТАВЧИКА лице.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба ПОЛЗВАТЕЛЯТ е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в buketite.net, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net са определени в профила на всяка стока в платформата buketite.net.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net, в профила на всяка стока в платформата buketite.net.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от ДOСТАВЧИКА в платформата buketite.net и се предоставя като информация на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ посредством платформата buketite.net.

(5) Информацията, предоставяна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата buketite.net, преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата buketite.net или чрез електронна поща.

Чл. 15. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се съгласяват, че ДОСТАВЧИКЪТ в платформата buketite.net има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл.16. (1) Потребителя има право да се откаже от поръчаните продукти в срок от 14 работни дни от получаването им в случай , че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 (ал.1) от ЗЗП. Това може да се извърши на зададените за контакт в сайта на ДОСТАВЧИКA начини. Транспортните разходи при този случай са за сметка на Потребителя и се заплащат на куриера при вземането им за транспортиране обратно на ДОСТАВЧИКА. Платената сума се възстановява на Потребителя според начина на плащане с изключение на транспортните разходи.

(2) При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ДОСТАВЧИКА се ангажира той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от Потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Потребителя е упражнил правото си на отказ.След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

(3) При несъответствие на получените продукти с поръчаните ДОСТАВЧИКА заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.При липса на поръчни продукти от Потребителя ДОСТАВЧИКА може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителя откаже да замени продуктите ДОСТАВЧИКА възстановява заплатената сума.
При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

(4) Когато ДОСТАВЧИКЪТ в платформата buketite.net не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред ДОСТАВЧИКА чрез Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора достъпен на сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net на адрес https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki Приложение № 1 към тези общи условия.

(5) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. ДОСТАВЧИКЪТ възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(6) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен във случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ДОСТАВЧИКА.

(7) В случай, че плащането е направено с банкова карта (кредитна/дебитна), възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по същата карта, с която е направено плащането в срок от 14 дни.

(8) Потребителят се задължава да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(9) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с ДОСТАВЧИКА като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес в Приложение № 1 към тези общи условия.

(10) Когато ДОСТАВЧИКЪТ в платформата buketite.net не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net.

(2) Ако ДОСТАВЧИКЪТ в платформата buketite.net не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. ДОСТАВЧИКЪТ в платформата buketite.net се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на алкохолни продукти.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. (1) ДОСТАВЧИКЪТ в платформата buketite.net може да организира доставката и предаването на стоката на ПОЛЗВАТЕЛЯ от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, ДОСТАВЧИКЪТ организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 20. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net.

(2) Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не уведоми ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. ДОСТАВЧИКЪТ в платформата buketite.net не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) ДОСТАВЧИКЪТ в платформата buketite.net предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ в платформата buketite.net ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ на платформата buketite.net има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към ПОЛЗВАТЕЛЯ , включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ в електронния магазин на ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net.

(4) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ на платформата buketite.net има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на ПОЛЗВАТЕЛЯ при използването на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net.ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да опазва и да не предоставя достъп на трети лица до лични данни и друга събрана информация, свързана с ПОЛЗВАТЕЛЯ, с изключение на данните, необходими за доставка на поръчките от електронния магазин.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ в платформата buketite.net има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата buketite.net има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес: http://www.buketite.net/my-account/

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА на платформата buketite.net, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани ПОЛЗВАТЕЛИ.

(2) Доставчикът в платформата buketite.net и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез профила му в сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net.

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ, при регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия на адрес http://www.buketite.net/obshti-usloviq заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на ПОЛЗВАТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

– в случай на заличаване на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ в платформата buketite.net. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 28. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ използва платформата buketite.net в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да обезщети и да освободи от отговорност ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от ПОЛЗВАТЕЛЯ на трети лица.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в процеса на използване или неизползване на платформата buketite.net и сключване на договори за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата buketite.net.

Чл. 32. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и ако от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за ПОЛЗВАТЕЛЯ, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е ПОЛЗВАТЕЛЯ.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ в платформата buketite.net се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако пратката не е доставена при грешно въведени едно или повече от полетата: имейл на изпращач, адрес на получател, телефон на получател,имена на получател.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя някои от цветята в букетите, по преценка на аранжора, в зависимост от сезона и наличността им.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между ДОСТАВЧИКА в платформата buketite.net и ПОЛЗВАТЕЛЯ, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОЛЗВАТЕЛИ на 01.06.2018 г.

English »